Σήμερα Παρασκευή 21/7/2017 και ώρα 10.00, μετά από πρόσκληση της Ε. Τσιτοπούλου-Χριστοδουλίδη, συνήλθαν τα εκλεγέντα από τις αρχαιρεσίες της ΠΑΝΕΚΦΕ, που έγιναν στις 7 Ιουλίου 2017, μέλη του Δ.Σ. σε τηλεφωνική και διαδυκτιακή συνεδρίαση για συζήτηση και αποφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Παρόντες ήταν οι:

Θέματα ημερήσιας διάταξης: Συγκρότηση Δ.Σ.

Μετα από φανερή ψηφοφορία από τους παρόντες, το ΔΣ συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

Μετά από τη συγκρότηση σε σώμα, αποφασίστηκε η Γενική Γραμματέας να ενημερώσει ηλεκτρονικά τα μέλη του σωματείου για τη νέα σύνθεση του Δ.Σ. και ανατέθηκε η αρμοδιότητα για την ιστοσελίδα του Σωματείου στον Βασίλειο Γαργανουράκη.

Ύστερα από αυτά λύθηκε η συνεδρίαση.

Για το Δ.Σ. της ΠΑΝΕΚΦΕ

Η Πρόεδρος

Ε. Τσιτοπούλου-Χριστοδουλίδη

Η Γραμματέας 

Μαρία Τσακίρη

Τα Μέλη
 
Π. Μουρούζης
Χ. Στογιάννος
Β. Γαργανουράκης

Συνημμένα αρχεία: